Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Δαπάνες ταξιδίων και μετακινήσεων για ανάγκες έργων ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02 Απρίλιος, 2015

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ. Αρ. 5058/ΕΥΘΥ 138, ΦΕΚ Β' 292, 13 Φεβρουαρίου 2013), άρθρο 32Α, “Τα έξοδα μετακίνησης και η εκτός έδρας αποζημίωση του προσωπικού του δικαιούχου που συμμετέχει στο έργο αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την ΚΥΑ του άρθρου 7 παράγραφος 7 του Ν. 2860/2000, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, εκτός εάν ορίζεται χαμηλότερο από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δικαιούχων.”

Η ΚΥΑ αρ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/8-6-2001 (ΦΕΚ τ. Β’, αρ. 760/15-6-2001) “Περί Καθορισμού ειδικού επιδόματος, του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού”, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 2860/2000, στο άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει τα ακόλουθα :

Καθορίζεται το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης ως ακολούθως:

Α. Για το εσωτερικό:
α. Δαπάνη μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση με όχημα ιδιωτικής χρήσης για την οποία χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση (0,15€) καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου.
β. Δαπάνη διανυκτέρευσης έως (64€) στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης η παραπάνω δαπάνη ανέρχεται (88€). Τα ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% κατά την θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.
γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης) (56€). Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των (56€). Για την ημέρα επιστροφής το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης (18,67€)

Β. Για τις χώρες του εξωτερικού:
α. Δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς.
β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄). Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή περιορίζει την κατηγορία του ξενοδοχείου, σε 4 αστέρων για τους καθηγητές και σε 3 αστέρων για το λοιπό προσωπικό.
γ. Η ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για την ημέρα αναχώρησης (μέχρι μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της συνάντησης) και μέχρι την τελευταία ημέρα της συνάντησης όπως αυτή ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης και ισούται με ογδόντα ευρώ (80€).

Δεδομένου ότι πρόκειται για Υπουργική Απόφαση υπερισχύει του Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και εφαρμόζεται άμεσα επί των μετακινήσεων που γίνονται μετά τις 13 Φεβρουαρίου 2013.

Επισυναπτόμενο αρχείο: