Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επιλογή υποψηφίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:11237 /14-10-2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02 Δεκέμβριος, 2014

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 22/20-11-2014 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι: Για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων», αναθέτει την θέση με κωδικό πρότασης: 80249_ΙΑΤΡΟΣ

Επισυναπτόμενο αρχείο: