Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “Safe Control of Non Cooperative Vehicles Through Electromagnetic Means (SAVELEC)”

Ημερομηνία: 
Τρίτη 28 Απρίλιος, 2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με με την υπ ́ αριθμ.: 15/28-04-2015 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “Safe Control of Non Cooperative Vehicles Through Electromagnetic Means (SAVELEC)” το οποίο υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου “SP1 Cooperation/Colaborative Project/Small-Mediun Scale focused Research Project” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Δεκαεπτά χιλιάδων Επτακοσίων Δώδεκα ευρώ (17.712,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών.
Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Αναθέτουσα Αρχή) (http://elke.teipir.gr) και σε εμφανές μέρος στον πίνακα ανακοινώσεών της.