Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» (MIS 327410),

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 26 Νοέμβριος, 2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» (MIS 327410), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 679/22.08.1996 (Φ.Ε.Κ. 826/10.09.1996 τ. Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1/819/20.12.1998 κοινής Υπουργικής απόφασης Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας», η οποία
ακυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/03.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009 τ.Ά)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) περί «Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
6. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
7. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/14.10.2010 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
8. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» και κωδικό ΟΠΣ 299929, με αριθμ. Πρωτ.: 1667/04- 02-2011
9. Τη με αριθμ. 13/10-07-2014 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.