Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις ανάγκες Α) Προβολής-Δημοσιότητας και Β) Σίτισης στα πλαίσια της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 327410

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 23 Ιούλιος, 2014

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τις ανάγκες α) Προβολής-Δημοσιότητας και β) Σίτισης στα πλαίσια της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και πενήντα πέντε ευρώ (7.187,55€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 327410. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε ποσό ύψους δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και πενήντα πέντε ευρώ (2.187,55€) για το τμήμα της Σίτισης και σε ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για το τμήμα της Προβολής-Δημοσιότητας.

Αρχείο: