Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 08 Απρίλιος, 2015

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά τεχνολογικού
τομέα, (ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) με την υπ΄ αριθμ.: 12/02-04-2015 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του
έργου με τίτλο, «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Β' Φάση)_MIS 327410_ΥΠΟΕΡΓΟ 03» η οποία υλοποιείται μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων ανακοινώνει ότι προτίθεται
να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τρία (3) άτομα και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα παρακάτω: