Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26 Ιούνιος, 2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.), με την υπ΄ αριθμ.: 20-25/06/2015 Πράξη της Επιτροπής
Ερευνών στα πλαίσια του έργου με τίτλο, «TILOS_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΗΟRIZON 2020 - Προγράμματα για την
Έρευνα και την Καινοτομία - Grant Agreement No 646529, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δύο (2) άτομα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δείτε επισυναπτόμενο

Αρχείο: