Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) Για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 - 2016)”

Ημερομηνία: 
Τρίτη 18 Ιούλιος, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για τις μετακινήσεις ατόμων από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 Αυγούστου 2018, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2016)» (Κ.Ε.: 80342) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.