Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

«ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Z ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27 Ιανουάριος, 2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, με την υπ’αριθμ. 3/26-01-2017 (Θέμα 5o) Πράξη της προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά για τον «Υδροχρωματισμός Εσωτερικών Επιφανειών Τοιχοποιίας των Κοινόχρηστων Χώρων του
Κτηρίου Ζ και του Αμφιθεάτρου του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.538,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.
Α ́/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο με κωδ. 80010.

Περίληψη: