Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ν. 3021/2002

Οδηγία του Ευρωπαiκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών